ZEMSKÝ CHOV KONÍ V ROKU 2012 Z POHĽADU NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY

ZEMSKÝ CHOV KONÍ V ROKU 2012 Z POHĽADU NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY  V  chovateľskej sezóne 2012 zaregistroval  Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. ako gestor tradičných plemien koní shagya - arab, hucul, lipican a arabský plnokrvník na žiadosť majiteľov kobýl  101 narodených žriebät (tabuľka 1).

Z toho:

 1. a)    20 shagya - arabských žriebät
 2. b)    19 arabských plnokrvných žriebät
 3. c)    33 lipicanských žriebät
 4. d)    29 huculských žriebät

Stavy zaregistrovaných žriebät v roku 2012 (95 registrovaných žriebät v roku 2011) mierne stúpli. Na Slovensko bolo importovaných 15 koní:

-       13 arabských plnokrvných

-       1 shagya-arabský kôň

-       1 lipican.

Viac ako 86 % importovaných koní na Slovensku predstavuje dovoz arabských plnokrvných koní (žrebce, kobyly), s cieľom zaradenia týchto jedincov do plemenitby (tabuľka 3). Arabské plnokrvné kone boli importované zo Švedska, Poľska, Belgicka, Maďarska a Českej republiky. Import uvedených koní prevyšuje export. V roku 2012 bolo exportovaných 5 arabských plnokrvných koní, z toho štyri kone do Českej republiky a jeden kôň do Nemecka.

Tab. 1:

Počty zaregistrovaných žriebät podľa plemien v jednotlivých ročníkoch

Plemeno/rok

Počty zaregistrovaných žriebät

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

HUCUL

20

16

32

18

37

23

25

22

29

LIPICAN

18

25

29

25

34

37

28

20

33

ARAB

(shagya+Or 1/1)

40

42

37

46

42

43

55

53

39

SPOLU

78

83

98

89

113

103

108

95

101

 

Tab. 2: Počty zapísaných plemenných kobýl do plemenných kníh v súkromnom sektore

Plemeno

ROK

2010

2011

2012

Lipican

4

7

8

Hucul

9

9

13

Shagya arab+arab

18 (z toho 4 arabské)

6

8

Arabský plnokrvník

9

7

3

SPOLU

40

29

32

 

Tabuľka 3: Počty importovaných arabských plnokrvných koní v rokoch 2008 – 2012

 

Rok

2008

2009

2010

2011

2012

Počet importovaných koní (ks)

12

8

15

22

13

 

Tab. 4: Novozapísané kone génových zdrojov  do plemenných kníh v roku 2012

Plemeno

Kone Národného žrebčína Topoľčianky

Zemský chov (kone v súkromnom vlastníctve)

SPOLU

Novozapísané žriebätá

Novozapísané plemenné kobyly

Novozapísané plemenné žrebce

Novozap. žriebätá

Novozap. plemenné kobyly

Novozapísané plemenné žrebce

ROK

2012

 

ROK

2012

 

ROK

2012

 

ROK

2012

 

ROK

2012

 

ROK

2012

 

LIPICAN

30

0

1

33

8

0

72

HUCUL

12

0

0

29

13

1

55

SHAGYA ARAB (ARAB)

16

0

2

20

8

0

46

ARABSKÝ PLNOKRVNÍK

1

0

0

19

3

7

30

SPOLU

59

0

3

101

32

8

203

 

Skúšky výkonnosti koní

             Naďalej musíme konštatovať, že v zemskom chove v prevažnej miere absentujú skúšky výkonnosti kobýl. V roku 2012 absolvovala skúšky výkonnosti len jedna kobyla plemena lipican. Ostatné kobyly boli zaraďované len na základe typu, exteriéru a mechaniky pohybu. V roku 2012 sa mierne zvýšil počet zapísaných plemenných kobýl do plemenných kníh na 32 kobýl (tabuľka 2) v porovnaní s rokom 2011 o 3 kusy. U  žrebcov génových zdrojov sú výkonnostné skúšky podmienkou pre ich zaradenie do plemenitby podľa platných štatútov plemenných kníh,  resp. je akceptovaný ich výber (licencia na pripúšťanie) z importovanej krajiny.

            V zemskom chove sa uskutočnili dva individuálne predvýbery žrebcov: vo Vydranoch, predvybratý bol žrebec plemena lipican Siglavy Capriola V-3 SK, vo vlastníctve Ing. Ferenca Nagya a predvýber žrebca vo Svätom Jure, kde bol predvybraný žrebec Siglavy Bagdady VII-2 SK, vo vlastníctve firmy PS Farm. Dňa 10.05.2012 sa v Národnom žrebčíne konali skúšky výkonností koní génových zdrojov plemena shagya-arab vo vlastníctve Národného žrebčína a arabských plnokrvných a shagya-arabských žrebcov od súkromných chovateľov.

            Kone boli na skúšky a predvýber pripravené a dobre predvedené.  Komisia na základe výsledkov skúšok výkonnosti navrhla zaradiť do šľachtiteľského a chráneného chovu žrebca Dahoman XI-50, ktorý bude v Národnom žrebčíne pôsobiť pod kmeňovým označením Dahoman XIII.

            Predvybratý bol žrebec:

 1. Radjah Of Angels Gardens, vlastník Anjelské záhrady, Nové Zámky

Nepredvybraté boli žrebce:

 1. Mont Blanc of A.G., vlastník Anjelské záhrady, Nové Zámky
 2. Hosam I-10 SK, vlastník Simona Poluchová, Malinovo

Dňa 25.10. 2012 sa v Národnom žrebčíne konali skúšky výkonností koní génových zdrojov plemena LIPICAN vo vlastníctve: Ing. Ferenc Nagy (N:RV, spol. s.r.o., Vydrany) a Maestoso Luna spol. s.r.o., Kladníky, Česká republika a arabského plnokrvného žrebca vo vlastníctve Angels Garden, s.r.o., Nové Zámky.  Kone boli na skúšky pripravené a dobre predvedené.

            Majitelia žrebcov, na základe kladného absolvovania skúšok výkonnosti svojich žrebcov, mohli požiadať o potvrdenie výberu plemennému žrebcovi a vydanie výberovej knižky žrebca po predložení DNA testu u jednotlivých žrebcov.

Tab. 5:  Počty koní, ktoré úspešne absolvovali skúšky výkonnosti  v zemskom chove v roku 2012

Plemeno

Zemský chov

kobyly

žrebce

LIPICAN

1

3

HUCUL

-

-

Or 1/1

-

1

SHAGYA ARAB

-

-

SPOLU

1

4

V súvislosti s podporou chovu koní prostredníctvom „Plánu rozvoja vidieka“ požiadali chovatelia tradičných plemien Národný žrebčín o vystavenie potvrdenia o zápise koní do PK na základe splnenia požiadaviek podľa platných štatútov PK pre jednotlivé plemená. Národný žrebčín Topoľčianky vyhovel všetkým žiadostiam a v roku 2012 bolo vystavených 111 potvrdení pre chovateľov zapojených do projektu, čo predstavuje nárast o 68 % oproti minulému roku (v roku 2011 bolo vydaných 66 potvrdení).

Úrad plemennej knihy v roku 2012 vydal 5 exportných certifikátov WAHO do zahraničia; potvrdil 86 zmien majiteľov; 85 potvrdení o pôvode koní a spolu s predsedom výberovej komisie potvrdil výber pre plemenitbu 42 plemenným žrebcom v zemskom chove.

 

Plemenné žrebce

             V roku 2012 bolo v zemskom chove licentovaných a zaradených 42 plemenných žrebcov od súkromných majiteľov:

 1. a)   9 shagya arabských plemenníkov
 2. b) 17 arabských plnokrvných plemenníkov
 3. c)   5 lipicanských plemenníkov
 4. d) 11 huculských plemenníkov

Situácia v počte plemenných žrebcov v jednotlivých plemenách je priaznivá čo sa týka kvality, vekovej štruktúry, geografického rozloženia plemenníkov a ich kmeňového, resp. líniového zastúpenia. Počet zaradených žrebcov sa v sezóne 2012 mierne znížil v porovnaní s rokom 2011 o 11 plemenných žrebcov (26%-ný pokles oproti roku 2011). Pokles počtu plemenných žrebcov priamo súvisí s poklesom počtu pripustených kobýl v roku 2012.

      Záverom možno konštatovať, že záujem chovateľov o tradičné plemená a génové rezervy je stabilný. Úroveň plemenného materiálu, aj vďaka testácii všetkých plemenných žrebcov prostredníctvom skúšok výkonnosti, je vyrovnaná. Percento pripustených kobýl z chovnej populácie je naďalej ovplyvnené ekonomickou krízou, ktorá sa preukazuje najmä v odbyte koní. Cieľom chovateľov ostáva produkcia kvalitných a zdravých chovných, športových, resp. rekreačných a „hobby“ koní pre každodenné využitie, rozvoj agroturistiky, rozvoj turizmu regiónu a budovanie pozitívneho vzťahu mládeže k prírode, aj prostredníctvom našich štvornohých priateľov – koní.

 


Vytlačiť   E-mail