ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA MEDZINÁRODNEJ CHOVATEĽSKEJ ORGANIZÁCIE H.I.F.

ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA MEDZINÁRODNEJ CHOVATEĽSKEJ ORGANIZÁCIE H.I.F.  V dňoch 4. – 5. novembra sa na pôde Národného žrebčína Topoľčianky konalo zasadnutie predsedníctva medzinárodnej organizácie H.I.F. (Hucul Internationale Federation), združujúcu chovateľov huculských koní. ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA MEDZINÁRODNEJ CHOVATEĽSKEJ ORGANIZÁCIE H.I.F.Medzinárodného stretnutia sa zúčastnili odborníci zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Poľska, Rumunska a Maďarska.
  V piatok (4. novembra) zasadala medzinárodná chovateľská komisia. Stretnutie otvoril predseda chovateľskej komisie prof. Sándor Mihók z Maďarska. Vo svojej prednáške sa zameral hneď na niekoľko dôležitých aspektov v chove huculského plemena. V úvode vyzdvihol význam posudzovania huculských koní v medzinárodnom aspekte a kontexte súčasného hodnotenia ostatných plemien koní genetických zdrojov v Európe. Systém hodnotenia a posudzovania huculských koní v rámci medzinárodných šampionátov a medzinárodných výstav bol jednotne schválený generálnym zhromaždením H.I.F. a je plne kompatibilný s hodnotením iných plemien v rámci ostatných medzinárodných organizácií a klasické hodnotenie za hlavu, krk, telo, fundament, krok a klus ostáva nezmenený.
   Veľmi podnetný bol aj návrh zavedenia oddelenej plemennej knihy v rámci sfarbenia huculských koní strakáč. Cieľom zvlášť vedenej plemennej knihy v rámci plemena by bolo zamedzenie „kríženiu“ strakatých huculských koní s jednofarebnými príslušníkmi tohto plemena. Výsledkom kombinácie strakáča s jednofarebným huculom môže byť strakáč, ale i jednofarebný kôň, ktorý však strakatosť neprenáša. V ďalšom potomstve daného jedinca sa však môže vyskytnúť nadmerný podiel nežiaducich bielych odznakov (lysina, parciálne sfarbenia končatín – rôznej  intenzity a pod.). Strakáč je momentálne veľmi populárne sfarbenie najmä v Poľsku, kde takmer 25 % populácie huculských koní je strakáčov. Toto sfarbenie je v rámci chovateľského cieľa povolené, aj keď na Slovensku sa v chovnej populácii plemenných žrebcov a plemenných kobýl nevyskytuje a z hľadiska tradície nie je žiaduce. Vytvorením zvláštneho oddielu plemennej knihy pre „strakatú“ populáciu hucula sa bude zaoberať Chovateľská komisia H.I.F.
    Prehodnotená bola populácia nemeckých huculských koní, ktorých registráciu a chovateľov zastrešuje Bavorský zväz chovateľov koní.
    V sobotu (5. novembra) zasadalo predstavenstvo H.I.F.-u. Zasadnutie predstavenstva otvoril prezident H.I.F. Ing. Michal Horný, PhD., ktorý v úvode vyzdvihol prácu chovateľskej komisie, ktorej cieľom musí byť zjednotenie systému hodnotenia koní, sledovania genetickej hodnoty populácie za účelom udržania biodiverzity plemena Hucul v rámci jednotlivých členských krajín.
   Pozitívne bol hodnotený pokrok v stabilite akreditovaných medzinárodných posudzovateľov a hodnotiteľov huculských koní, k čomu prispeli určite aj odborné semináre a školenia posudzovateľov. V uvedenom trende chce medzinárodná organizácia pokračovať a pripravovať odborne vyškolených - hipologických odborníkov v rámci genetických zdrojov plemena hucul v jednotlivých členských krajinách. Najbližšie školenie posudzovateľov a hodnotiteľov sa bude konať v rámci generálneho zasadnutia H.I.F. , ktorého termín bol stanovený v mesiaci júl a bude prebiehaťv Mekke chovu huculského plemena, v žrebčíne Lučina v Rumunsku. Konkrétne návrhy pre školenia posudzovateľov predniesol medzinárodný koordinátor Franz Schröder (Rakúsko). V návrhu sa zameral nielen na teoretickú prípravu, štúdium histórie vzniku plemena, hodnotenia pôvodov, ale aj praktickú prípravu budúcich posudzovateľov pod dohľadom skúsených medzinárodných odborníkov.
   Cieľom medzinárodnej organizácie je sledovať a porovnávať úroveň populácie aj prostredníctvom konfrontácie plemenného materiálu v rámci medzinárodných šampionátov. Tie sa budú konať každé tri roky pod záštitou medzinárodnej organizácie H.I.F.

Vytlačiť   E-mail