ZEMSKÝ CHOV KONÍ V ROKU 2010 Z POHĽADU NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY

ZEMSKÝ CHOV KONÍ V ROKU 2010 Z POHĽADU NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY

V  chovateľskej sezóne 2010 NŽ Topoľčianky, š.p. ako gestor tradičných plemien koní shagya - arab, hucul, lipican a arabský plnokrvník na žiadosť majiteľov kobýl zaregistroval 108 narodených žriebät (tabuľka 2). 

Z toho:

 1. a)    29 shagya - arabských žriebät
 2. b)    21 arabských plnokrvných žriebät
 3. c)    28 lipicanských žriebät
 4. d)    25 huculských žriebät
 5. e)    5 žriebät zapísaných do PK arab.

      Stavy narodených žriebät v zemskom chove sa stabilizovali a každoročne sa predpokladá s registráciou 100 narodených žriebät v zemskom chove. V roku 2010 bolo zapísaných do zemských plemenných kníh celkovo 40 plemenných kobýl (tabuľka 1), čo predstavuje 45-ný % nárast oproti roku 2009. Zapísané boli aj importované plemenné kobyly v počte 17 kusov, čo predstavuje 42,5 % z počtu novozapísaných plemenných kobýl.

      V rámci importovaných koní u plemena arabský plnokrvník by bolo vhodné zaoberať sa situáciou importovaných koní plemena arabský plnokrvník, registrovaných vo WAHO, ktoré boli na Slovensko dovezené bez potvrdenia exportu z krajiny pôvodu – teda dodania exportného certifikátu krajiny v ktorej bol kôň zakúpený. Na Slovensko boli dovezené kone, u ktorých už viac ako rok nemáme doložené exportné certifikáty WAHO.

 

Tab. 1:

Počty zapísaných plemenných kobýl do plemenných kníh v súkromnom sektore

Plemeno

ROK

2008

2009

2010

Lipican

13

5

4

Hucul

7

3

9

Shagya arab+arab

25

8

18 (z toho 4 arabské)

Arabský plnokrvník

3

6

9

SPOLU

48

22

40

Tab. 2:

Počty zaregistrovaných žriebät podľa plemien v jednotlivých ročníkoch

Plemeno/rok

Počty zaregistrovaných žriebät

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

HUCUL

19

11

20

16

32

18

37

23

25

LIPICAN

9

10

18

25

29

25

34

37

28

ARAB

(shagya+Or 1/1)

33

23

40

42

37

46

42

43

55

SPOLU

61

44

78

83

98

89

113

103

108

  Tab. 3 Novozapísané kone génových zdrojov  do PK v NŽ Topoľčianky v roku 2009 a 2010

Plemeno

Kone Národného žrebčína Topoľčianky

Novozapísané žriebätá

Novozapísané plemenné kobyly

Novozapísané plemenné žrebce

ROK

2009

ROK

2010

ROK

2009

ROK

2010

ROK

2009

ROK

2010

LIPICAN

41

30

5

4

0

2

HUCUL

20

10

0

2

1

0

SHAGYA ARAB

31

16

2

0

1

1

SPOLU

92

56

7

6

2

3

 

Skúšky výkonnosti koní

 

            Pre zvyšovanie kvalitatívnej úrovne v našom chove koní by bolo optimálne, keby bola čo najširšia populácia podrobená skúškam výkonnosti, a to predovšetkým v zemskom chove. V šľachtiteľských chovoch sú skúšky výkonnosti samozrejmosťou.

            Naďalej však  zaostávajú skúšky výkonnosti u kobýl v súkromnom vlastníctve. U  žrebcov génových zdrojov sú podmienkou pre ich zaradenie do plemenitby podľa platných štatútov plemenných kníh.

 

 V Národnom žrebčíne sa konali skúšky výkonnosti v týchto termínoch (tabuľka 4):

 

 1. a)    05.03.2010

- v tomto termíne skúšky výkonnosti absolvovali:

a) 2 kobyly plemena lipican z Národného žrebčína Topoľčianky

 

 1. b)   15.04.2010

- v tomto termíne skúšky výkonnosti absolvovali:

a) 4 kobyly plemena lipican z Národného žrebčína Topoľčianky

           c)    26.10.2010

- v tomto termíne skúšky výkonnosti absolvovali:

a) 6 žrebcov plemena lipican z Národného žrebčína Topoľčianky

b) 3 žrebce plemena lipican vo vlastníctve Ing. Nagyho z Vydran

c) 2 kobyly plemena hucul vo vlastníctve NŽ Topoľčianky

d) 1 žrebec plemena hucul vo vlastníctve Ing. Garaja z Palárikova

e) 1 kobyla plemena hucul vo vlastníctve p. Daniela zo Šurian

f) 2 kobyly plemena shagya-arab vo vlastníctve NŽ Topoľčianky

g) 3 žrebce plemena arabský plnokrvník vo vlastníctve súkromných majiteľov:

Firmy Miralex Beluša, p. Bontu z Banskej Bystrica a p. Mikulu z Púchova.

 

Tab. 4:

Počty koní, ktoré absolvovali skúšky výkonnosti na Slovensku v roku 2010

Plemeno

Národný žrebčín Topoľčianky

Zemský chov

kobyly

žrebce

kobyly

žrebce

LIPICAN

6

6

0

3

HUCUL

2

0

1

1

Or 1/1

0

0

0

3

SHAGYA ARAB

2

0

0

0

SPOLU

8

6

1

7

 

V súvislosti s podporou chovu koní prostredníctvom „Plánu rozvoja vidieka“ požiadali chovatelia tradičných plemien  Národný žrebčín o vystavenie potvrdenia o zápise kobýl do PK na základe splnenia požiadaviek podľa platných štatútov PK pre jednotlivé plemená.  Národný žrebčín Topoľčianky vyhovel všetkým žiadostiam a v roku 2010 bolo vystavených 29 potvrdení pre chovateľov zapojených do projektu. Subvencované služby využilo 36 majiteľov koní, pričom boli subvencované služby využité pri 228 koňoch.

 

Plemenné žrebce

            V roku 2010 bolo v zemskom chove licentovaných a zaradených 42 plemenných žrebcov od súkromných majiteľov (stav k 10.1.2010):

 

 1. a) 12 shagya arabských plemenníkov
 2. b) 12 arabských plnokrvných plemenníkov
 3. c) 12 lipicanských plemenníkov
 4. d)   8 huculských plemenníkov

 

Situácia v počte plemenných žrebcov v jednotlivých plemenách je priaznivá čo sa týka kvality, vekovej štruktúry, geografického rozloženia plemenníkov a ich kmeňového, resp. líniového zastúpenia.

 

Tab. 5:

Aktuálny stav populácie genetických zdrojov a plemien na SLOVENSKU, ktorých PK vedie NŽ Topoľčianky k 31.12.2010

 

Plemeno

Počet kobýl v PK (žijúce)

Počet plemenných žrebcov (žijúce) ℗

Počet plemenných žrebcov pôsobiacich v inseminácii (žijúce)

Percentuálny podiel kobýl zaradených v reprodukcii (v %)

Inseminačné dávky (ID)

Počet žrebcov

Počet ID

Lipican

145

15

1

56

4

173

Hucul

120

14

1

59

2

69

Shagya-arab

165

16

1

48

5

366

Arabský plnokrvník

67

12

0

45

2

68

SPOLU

497

57

3

52 (Ø)

13

676

 

℗ - Plemenné žrebce pôsobiace podľa  Katalógu Plemenných žrebcov v roku 2010

CHOVATEĽSKÉ AKTIVITY V ROKU 2010

 Dňa 26.03. zasadali v Národnom žrebčíne členovia rád plemenných kníh lipican, hucul, shagya-arab a arabský plnokrvník. Vyhodnotená bola chovateľská situácia v súkromnom sektore. Prerokované boli žiadosti na predvýbery žrebcov a chovateľské aktivity v roku 2010. Pozornosť bola venovaná aj novej legislatíve v zmysle nariadenia komisie (ES) č. 504/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa vykonávajú smernice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS pokiaľ ide o spôsoby identifikácie koňovitých zvierat, a Vyhlášky MP SR č. 42/ 2010 z 27. januára 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat.

V tejto súvislosti bolo MP SR požiadané o vykonanie zmien v štatúte PK arabského plnokrvníka. MP SR túto žiadosť schválilo 21.06.2010.

Boli vykonané nasledovné zmeny v štatúte PK plemena Arabský plnokrvník:  

 13. Identifikácia koní

13.1.  Arabské plnokrvné kone sa neoznačujú výpalom. Identifikujú sa podľa dôsledného grafického a slovného popisu na základe farby, vrodených, resp. získaných odznakov, chlpových výrov, paternity (maternity) – dokladu o overení pôvodu jedinca prostredníctvom DNA, resp. podľa bodu 10 tohto štatútu a čipovaním. Všetky arabské plnokrvné kone sa povinne označujú elektronickým označením - čipovou značkou.

 Elektronická čipová značka sa zakladá po identifikácii zvieraťa a aplikuje sa podľa medzinárodných zásad pre jej umiestnenie. Čipová značka musí spĺňať ISO normy 11784 a 11785. Pri čipovaní veterinárom je potrebný podrobný slovný a grafický popis odznakov a vírov od odborne spôsobilej osoby, poverenej uznanou chovateľskou organizáciou. U dovezených koní označených čipovou značkou, ktorá nespĺňa ISO normy 11784 a 11785, je povinnosťou majiteľa deklarovať pôvod koňa a dodať čítacie zariadenie pre jeho identifikáciu. Náklady spojené s deklaráciou pôvodu a identifikáciou koňa znáša majiteľ, resp. ten kto o identifikáciu požiada.

 13.2. Identifikácia pôvodu – paternita je bezpodmienečne nutná pred registráciou žriebäťa. Pri registrácii - vo veku 6. mesiacov žriebäťa, predkladá chovateľ „Výsledok overenia pôvodu“ narodeného žriebäťa prostredníctvom DNA. Bez predloženia platného „Výsledku overenia pôvodu“ narodeného jedinca, nie je možné uskutočniť riadnu registráciu.

13.3. Výsledky krvných skúšok, DNA testácie a paternity (maternity) sú archivované uznanou chovateľskou organizáciou.

U koní plemien shagya-arab, lipican a hucul ostáva systém označenia v zmysle paragrafu 5 Vyhlášky č. 42/2010 nezmenený.

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p., usporiadal pre všetkých chova­teľov koní tradičných plemien hucul, lipican, shagya-arab a arabský plnokrvník „Chovateľský seminár“, ktorý sa konal dňa 09.04.2010 v zasadačke Národného žrebčí­na Topoľčianky. Seminár bol zameraný na aktuálnu situáciu v chove uvedených plemien na Slovensku a na no­vú legislatívu v chove koní v súvislosti s prijatím novej Vyhlášky č. 42/2010 „Označovanie koňovitých“. Odborným prínosom seminára a obohatením programu stretnutia chovateľov bol aj jeden z najuznávanejších hipologických odborníkov v Európe Hans Brabenetz z Rakúska  s prednáškou o histórii a vývoji plemena shagya-arab od jeho vzniku v bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchii do súčasnosti. Hans Brabenetz  je viceprezidentom dokumentačného centra pre staro-rakúske plemená, autorom mnohých odborných článkov a publikácií zameraných na vzácne plemená bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie a autorom významnej publikácie: ŽREBČÍN MONARCHIE RADOVEC A JEHO KONE“.

Po bohatej diskusii sa chovatelia zúčastnili prehliadky chovných objektov Národného žrebčína.

V dňoch 07.–08.5.2010 sa konalo Generálne zasadnutie medzinárodnej organizácie H.I.F. na pôde Národného žrebčína Topoľčianky. Zúčastnili sa ho predstavitelia členských štátov z Poľska, Maďarska, Rakúska, Českej republiky a Slovenskej republiky.

Potešiteľný je záujem ostatných členských krajín mať svojich zástupcov v tejto uznávanej organizácii. O členstvo oficiálne požiadalo aj Nemecko. Cieľom medzinárodnej organizácie je zastupovať chovateľov čistokrvných huculských koní, pričom dôraz je kladený na prísne podmienky  pre zaraďovanie jedincov do plemennej knihy na základe presne vymedzených kritérií medzinárodnej chovateľskej komisie H.I.F.

Na zasadnutí chovateľskej komisie boli prerokované dôležité otázky ďalšej spolupráce členských krajín v rámci medzinárodných chovateľských podujatí, vedenia plemenných kníh a centrálneho registra huculských koní, ale aj školenia odborných medzinárodných posudzovateľov tohto plemena koní. Predstavený bol odborný medzinárodný projekt zmapovania populácie huculských koní v Európe pod gesciou najväčšieho chovateľa hucula – Poľska.

V rámci programu boli predstaviteľom jednotlivých krajín predvedené plemenné huculské kobyly, plemenné žrebce a dorast, pričom konštatovali  genotypovú aj fenotypovú vyrovnanosť topoľčianskeho stáda.
 
 
Generálne zhromaždenie L.I.F. (Lipizzan International Federation) v Topoľčiankach

    Posledný októbrový víkend ( 29.-31.10 2010) navštívilo Národný žrebčín Topoľčianky  takmer 60 delegátov zo 17-tich krajín. Všetci mali spoločný cieľ, urobiť pre lipicanské plemeno čo najviac.

   Vzácnou návštevou nás poctila aj riaditeľka Španielskej jazdeckej školy vo Viedni – Elisabeth Gűrtler, okrem iného dlhoročná organizátorka viedenského Opernballu a známa hotelierka (hotel Sacher – Viedeň).

   Účastníci pricestovali už v piatok a rokovania sa začali o 12:00 hod.  a trvali do 18:00 hod. V Zámku Topoľčianky, ktorý poskytnutím svojich konferenčných a ubytovacích priestorov zastrešil toto podujatie, ich následne čakala spoločná večera. V sobotu do 14:00 hodiny pokračovalo generálne zhromaždenie. Spolu s hostiteľom Ing. Michalom Horným ho otvorila aj Ing. Andrea Hrdá, riaditeľka odboru živočíšnej výroby ministerstva pôdohospodárstva. Hlavnou témou bol rozpočet organizácie, internetová stránka, nové logo a voľba nového predsedníctva LIF. V predsedníctve tento krát súkromných chovateľov vystriedali riaditelia štátnych žrebčínov ako chovateľské autority. Novým prezidentom L.I.F. sa stal riaditeľ Národného žrebčína Ing. Michal Horný PhD., ktorý v tejto dobe vedie tiež medzinárodnú federáciu huculských koní HIF. Ďalšími zvolenými boli ako 1. viceprezident Tomi Rumpf (riaditeľ Žrebčína Lipica), 2. viceprezident Maximilian Dobretsberger (riaditeľ Žrebčína Piber), pokladníčka Ingun Littorin (Americký zväz chovateľov lipicanov) a generálny sekretár Christian G. M. Manz (Rakúsko).  

   V poobedňajších hodinách sa hostia presunuli do výcvikového strediska žrebčína, do historickej jazdiarne,  kde boli predvedené všetky lipicanské žrebce pôsobiace v chove v Topoľčiankach a rezervné žrebce po skúškach výkonnosti, zaradené v športovej testácii alebo v klasickej škole. Kone vzbudili veľký záujem a odborníci konštatovali výrazný posun vpred v chovateľskej kvalite.

    V deň odchodu mali zahraniční delegáti ešte možnosť navštíviť chovateľské objekty Národného žrebčína. Všetci vyjadrili veľkú spokojnosť s priebehom a organizáciou celého podujatia a odchádzali s kladnými dojmami z chovu lipicana v Topoľčiankach.


Vytlačiť   E-mail