ZEMSKÝ CHOV KONÍ - CHOV KONÍ V SÚKROMNOM VLASTNÍCTVE V ROKU 2022

ZEMSKÝ CHOV KONÍ - CHOV KONÍ V SÚKROMNOM VLASTNÍCTVE V ROKU 2022

   V  chovateľskej sezóne 2022 zapísal Národný žrebčín “Topoľčianky“  š.p. do plemenných kníh, ako gestor tradičných plemien koní shagya-arab, huculský kôň, lipican a arabský plnokrvník, 50 narodených žriebät (tabuľka 1).  Z toho:

 1. 19 shagya-arabských žriebät
 2. 19 arabských plnokrvných žriebät
 3. 4 žriebätá plemena koní lipican
 4. 7 žriebät plemena huculský kôň
 5. 1 žriebä plemena arab

Stavy zaregistrovaných žriebät v roku 2022 sa v porovnaní s rokom 2021 stabilizovali. 

Na Slovensko bolo importovaných 28 koní:

 • 12 arabských plnokrvných koní
 • 13 koní plemena huculský kôň
 • 2 kone plemena lipican
 • 1 shagya-arabský kôň

TABUĽKA: 1

 Počty zaregistrovaných žriebät podľa plemien v jednotlivých ročníkoch

Plemeno/rok

Počty zaregistrovaných žriebät

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

huculský kôň

6

10

18

12

14

15

6

7

7

lipican

31

34

11

7

37

33

1

1

4

arab

(shagya-arab,

+ Or 1/1)

14

24

37

36

28

29

25

43

39

SPOLU

51

68

66

55

79

77

32

51

50

TABUĽKA: 2

Počty zapísaných plemenných kobýl do plemenných kníh v súkromnom sektore

Plemeno

ROK

2020

2021

2022

lipican

4

2

12

huculský kôň

5

3

2

shagya-arab, arabský kôň

5

11

2

arabský plnokrvník

7

10

6

SPOLU

21

26

22

TABUĽKA: 3

Počty importovaných arabských plnokrvných koní v rokoch 2018 – 2022

Rok

2018

2019

2020

2021

2022

Počet importovaných koní (v ks)

7

17

15

21

12

TABUĽKA: 4                                                                                                                         

Novozapísané kone génových zdrojov do plemenných kníh v roku 2022

Plemeno

 

Kone Národného žrebčína “Topoľčianky“, š.p.

Zemský chov (kone v súkromnom vlastníctve)

SPOLU

 

Novozapísané žriebätá

Novozapísané plemenné kobyly

Novozapísané plemenné žrebce

Novozapísané žriebätá

Novozapísané plemenné kobyly

Novozapísané plemenné žrebce

ROK

2022

 

ROK

2022

 

ROK

2022

 

ROK

2022

 

 

ROK

2022

 

 

ROK

2022

 

lipican

30

0

0

4

12

0

46

huculský kôň

18

5

0

7

2

0

32

shagya-arab (arab)

19

2

0

19

2

1

43

arabský plnokrvník

2

2

1

14

6

0

25

SPOLU

69

9

1

44

22

1

146

Skúšky výkonnosti koní

            Naďalej musíme konštatovať, že v zemskom chove v prevažnej miere absentujú skúšky výkonnosti kobýl.  Kobyly v zemskom chove boli zaraďované na základe hodnotenia typu, exteriéru a mechaniky pohybu. V roku 2022 bolo zapísaných  do zemských plemenných kníh 22 plemenných kobýl (tabuľka 4).

            Dňa 26.05.2022 sa v Národnom žrebčíne konali skúšky výkonnosti 6 kobýl plemena huculský kôň a dvoch kobýl plemena shagya-arab vo vlastníctve Národného žrebčína “Topoľčianky“, š.p. a jedna kobyla plemena huculský kôň vo vlastníctve Lesy SR, štátny podnik, SCHK Dobšiná. Dňa 27.10.2022 sa v Národnom žrebčíne konali skúšky výkonnosti žrebcov plemien lipican, huculský kôň a shagya-arab. Zo skúšok výkonnosti bol na základe zranenia ospravedlnený žrebec Kemír II-1 SK (Mieroslav) v súkromnom vlastníctve. Z národného žrebčína absolvovalo skúšky 6 žrebcov (2 plemena lipican, 2 plemena huculský kôň a 2 žrebce plemena shagya-arab).

           V súvislosti s podporou chovu koní prostredníctvom „Plánu rozvoja vidieka“ požiadali chovatelia tradičných plemien Národný žrebčín o vystavenie potvrdenia o zápise koní do PK na základe splnenia požiadaviek podľa platných štatútov PK pre jednotlivé plemená. Národný žrebčín “Topoľčianky“, štátny podnik vyhovel všetkým žiadostiam a v roku 2022 bolo vystavených 82 potvrdení  pre chovateľov zapojených do projektu.

           Úrad plemennej knihy v roku 2022 potvrdil 205 zmien majiteľov, vystavil 131 potvrdení o pôvode koní, vydal 117 pasov, 32 zootechnických osvedčení a spolu s predsedom Výberovej komisie potvrdil výber pre plemenitbu 34 plemenným žrebcom v zemskom chove. K 31.12.2022 evidoval Úrad plemennej knihy vo svojej databáze 933 chovateľov a majiteľov koní a 2779 aktívne žijúcich koní z plemien, ktorých plemenné knihy vedie (tabuľka 5).

TABUĽKA: 5

Počty zapísaných koní, chovateľov - chovov a výkonov Národného žrebčína “Topoľčianky“ š.p. v roku 2022 (k 31.12.2022)

 

lipican

shagya-arab/arab

huculský kôň

arabský plnokrvník

SPOLU

Počet koní v databáze celkovo

2918

2635

1851

3870

11 274

Počet koní v databáze žijúcich k 31.12.2022

846

774

564

595

2 779

Počet registrovaných chovov (majiteľov) k 31.12.2022

230

282

198

223

933

Počet vydaných potvrdení o pôvode (POP)

v r. 2022

34

40

24

33

131

Počet vydaných pasov koní v r. 2022

29

37

22

29

117

Počet vydaných zootechnických osvedčení v r. 2022

6

12

14

-

32

Počet vydaných potvrdení pre PPA v roku 2022

 

75

Plemenné žrebce

            V roku 2022 bolo v zemskom chove licentovaných a zaradených 34 plemenných žrebcov, z toho:

 1. 10 shagya-arabských plemenníkov
 2. 17 arabských plnokrvných plemenníkov
 3. 1 lipicanský plemenný žrebec
 4. 5 plemenníkov plemena huculský kôň
 5. 1 plemenný žrebec pre plemeno arab

      Situácia v počte plemenných žrebcov v jednotlivých plemenách je ešte priaznivá čo sa týka kvality, vekovej štruktúry, geografického rozloženia plemenníkov a ich kmeňového, resp. líniového zastúpenia. Počet zaradených žrebcov v sezóne 2022 sa udržal na úrovni predchádzajúceho roku 2021 (34 plemenných žrebcov).

      Záverom možno konštatovať, že záujem chovateľov o tradičné plemená a génové rezervy je stabilný. Úroveň plemenného materiálu je vyrovnaná. Percento pripustených kobýl z chovnej populácie bolo výrazne ovplyvnené ekonomickou krízou a pandémiou COVID-19, ktorá sa preukázala najmä v odbyte koní. Cieľom chovateľov ostáva produkcia kvalitných a zdravých chovných, športových, resp. rekreačných a „hobby“ koní  pre každodenné využitie, rozvoj agroturistiky, rozvoj turizmu regiónu a budovanie pozitívneho vzťahu mládeže k prírode.


Vytlačiť   E-mail