CHOVATEĽSKÝ SEMINÁR V TOPOĽČIANKACH

CHOVATEĽSKÝ SEMINÁR V TOPOĽČIANKACH Pripúšťacia sezóna je už v plnom prúde. Rodia sa zdravé a vitálne žriebätá. Toto obdobie však prináša

so sebou aj čas chovateľských stretnutí, zasadnutí a seminárov. 4. apríla sa v Topoľčiankach zišli chovatelia zo Slovenska na Tradičnom chovateľskom seminári. Nechýbali ani moravskí chovatelia tradičných plemien. Súčasťou seminára bola aj prehliadka chovných objektov Národného žrebčína Topoľčianky.
Prítomných privítal riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky, Ing. Michal Horný, PhD. Úvodom informoval o vzrastajúcej popularite tradičných plemien koní v pôsobnosti žrebčína s tým, že Národný žrebčín Topoľčianky si aj v predchádzajúcom roku splnil povinnosti voči súkromným chovateľom  zemskom chove. Informoval o spolupráci Národného žrebčína Topoľčianky s medzinárodnými organizáciami zastrešujúcimi chovateľov plemien lipican (LIF), shagya-arab (ISG), hucul (HIF) a arabský plnokrvník (WAHO) a s termínmi generálnych zasadnutí na ktorých sa zúčastnia zástupcovia Národného žrebčína Topoľčianky a členovia rád plemenných kníh.

Generálne zasadnutie LIF     Srbsko            Kelebia

Generálne zasadnutie HIF    Rumunsko     Lučina

Generálne zasadnutie ISG    Rakúsko         Viedeň

Uviedol, že v rámci medzinárodnej organizácie HIF sa rozprúdila odborná diskusia medzi jednotlivými členskými krajinami ohľadom strakatej farby a jej zastúpení v huculskej populácii. Uvedené diskusie nie sú diskriminujúce pre chovateľov strakatých huculov, ale majú viesť k informovanosti širokej chovateľskej verejnosti o dedičnosti farieb a znižovaniu podielu odznakov u huculských koní.

Pozitívne vyzdvihol chovateľov, ktorí sa v minulom roku zúčastnili národných a medzinárodných chovateľských a športových podujatí, na ktorých šírili dobré meno chovu genetických zdrojov Slovenskej republiky.

Riaditeľ Národného žrebčína ďalej informoval chovateľov o nových legislatívnych zmenách v chove koní a o navrhovaných zmenách v štatútoch plemenných kníh, ktoré budú predložené na schválenie Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Na základe žiadostí majiteľov o zaradenie shagya-arabských a arabských plnokrvných žrebcov na základe vlastnej výkonnosti navrhuje rada plemennej knihy doplniť podmienky pre zaraďovanie žrebcov v oddiely 12. Podmienky pre zápis a spôsob zápisu do plemennej knihy písmeno b), nasledovne:

Plemenným žrebcom hore uvedeného plemena môže byť len jedinec, ktorý spĺňa podmienky článku 7.2.1. a ostatných pravidiel pre zápis do PK.  Plemenným žrebcom môže byť len jedinec, ktorý absolvoval výkonnostné skúšky minimálne v triede ELITA, alebo bol zaradený na základe vlastnej výkonnosti (individuálne posúdi Rada PK po splnení podmienok plemenného štandardu). Pri zaraďovaní na základe vlastnej výkonnosti vo vytrvalostnom jazdení  je podmienkou klasifikácia na výsledkovej listine vo vytrvalostnom preteku na 120 km, pričom žrebca posúdi minimálne 5 - členná komisia a hodnotenie za typ a exteriér musí predstavovať minimálne 8,10 bodov.“

Správu o stave zemského chovu za rok 2011 predniesol vedúci plemennej knihy NŽ Topoľčianky, š.p. – Ing. Emil Kovalčík, PhD. Na otázky chovateľov odpovedala aj vedúca Centrálnej evidencie koní Ing. Dana Naštická.

 ZEMSKÝ CHOV KONÍ (CHOV KONÍ V SÚKROMNOM VLASTNÍCTVE)

V ROKU 2011

   V  chovateľskej sezóne 2011 zaregistroval  NŽ Topoľčianky, š.p. ako gestor tradičných plemien koní shagya - arab, hucul, lipican a arabský plnokrvník na žiadosť majiteľov kobýl  95 narodených žriebät (tabuľka 1).  Z toho:

 1. a)    27 shagya - arabských žriebät
 2. b)    24 arabských plnokrvných žriebät
 3. c)    20 lipicanských žriebät
 4. 22 huculských žriebät
 5. e)    2 žriebätá zapísané do PK arab.

Stavy zaregistrovaných žriebät v roku 2011 (108 registrovaných žriebät v roku 2010) mierne poklesli oproti minulému roku, čo súvisí s  poklesom počtu pripúšťaných kobýl v roku 2010.

Na Slovensko bolo importovaných 28 koní:

-       22 arabských plnokrvných

-       4 shagya - arabské kone

-       2 huculské kone

Viac ako 75 % importovaných koní na Slovensku predstavuje dovoz arabských plnokrvných koní (žrebce, kobyly), s cieľom zaradenia týchto jedincov do plemenitby. Podiel novozaradených a importovaných koní uvedeného plemena sa každoročne zvyšuje (tabuľka 3). Importuje sa z krajín ako USA, Belgicko, Taliansko, Česká republika, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Holandsko a Francúzsko.

Tab. 1:

Počty zaregistrovaných žriebät podľa plemien v jednotlivých ročníkoch 

Plemeno/rok

Počty zaregistrovaných žriebät 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

HUCUL

11

20

16

32

18

37

23

25

22

LIPICAN

10

18

25

29

25

34

37

28

20

ARAB

(shagya+Or 1/1)

23

40

42

37

46

42

43

55

53

SPOLU

44

78

83

98

89

113

103

108

95

Tab. 2:

Počty zapísaných plemenných kobýl do plemenných kníh v súkromnom sektore

Plemeno

ROK

2009

2010

2011

Lipican

5

4

7

Hucul

3

9

9

Shagya arab+arab

8

18 (z toho 4 arabské)

6

Arabský plnokrvník

6

9

7

SPOLU

22

40

29

 

Tabuľka 3: Počty importovaných arabských plnokrvných koní v rokoch 2007 – 2011

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

Počet importovaných koní (ks)

6

12

8

15

22

 

Tab. 4: Novozapísané kone génových zdrojov  do plemenných kníh v NŽ Topoľčianky v roku 2010 a 2011

Plemeno

Kone Národného žrebčína Topoľčianky

Novozapísané žriebätá

Novozapísané plemenné kobyly

Novozapísané plemenné žrebce

ROK

2010

ROK

2011

ROK

2010

ROK

2011

ROK

2010

ROK

2011

LIPICAN

30

43

4

4

2

3

HUCUL

10

20

2

2

0

4

SHAGYA ARAB

16

25

0

2

1

2

SPOLU

56

88

6

8

3

9

 

Skúšky výkonnosti koní

            Naďalej musíme konštatovať, že v zemskom chove absentujú skúšky výkonnosti kobýl. Kobyly sú zaraďované len na základe typu, exteriéru a mechaniky pohybu. V roku 2011 sa znížil počet zapísaných plemenných kobýl do plemenných kníh na 29 kobýl (tabuľka 2) v porovnaní s rokom 2010 o 11 kusov. U  žrebcov génových zdrojov sú výkonnostné skúšky podmienkou pre ich zaradenie do plemenitby podľa platných štatútov plemenných kníh,  resp. je rešpektovaný ich výber (licencia na pripúšťanie) z importovanej krajiny.

               V Národnom žrebčíne sa predvýber žrebcov konal 26.5.2011. Na predvýber bolo prihlásených 6 žrebcov:

 

Meno majiteľa:                                    Žrebec:                                    Plemeno:

- Zoltán Kováč, Dubovec                         Haress  Al Dar                      Or 1/1

- Alena Drozdeková, Čadca                    Shagya XXV-35                     Shagya arab

-  Nikol Mikulcová, Ružomberok             Nandy po Gazal I CZ           Shagya arab

-  Radovan Novák, Pôtor                          Ural                                         Or 1/1

-  Štefan Lehotský, Rimavská Sobota   Server                                     Or 1/1

-  Firma Ixander, Bratislava                      Siglavy Bagdady VIII-3        Shagya arab

Predvýberu sa zúčastnili len štyri žrebce, z ktorých dvaja boli predvybratý (Haress Al Dar, Nandy po Gazal I), žrebce Shagya XXV-35 a Server nesplnili podmienky predvýberu. Žrebce Ural a Siglavy Bagady VIII-3 sa predvýberu nezúčastnili.

 

V Národnom žrebčíne sa skúšky výkonnosti konali v dvoch termínoch:

 1. a)    31.03.2011

- v tomto termíne skúšky výkonnosti absolvovali:

a) 6 kobyly plemena lipican z Národného žrebčína Topoľčianky

b) 2 kobyly plemena shagya-arab z Národného žrebčína Topoľčianky

c) 4 žrebce plemena Hucul.

 

 1. b)   26.10.2011

- v tomto termíne skúšky výkonnosti absolvovali:

a) 4 žrebce plemena lipican z Národného žrebčína Topoľčianky

b) 2 kobyly plemena hucul z Národného žrebčína Topoľčianky

c) 2 arabské plnokrvné žrebce vo vlastníctve súkromných majiteľov

d) 1 shagya-arabský žrebec v súkromnom vlastníctve, ktorý skúšky neukončil

 

Tab. 5:  Počty koní, ktoré úspešne absolvovali skúšky výkonnosti na Slovensku v roku 2011

Plemeno

Národný žrebčín Topoľčianky

Zemský chov

kobyly

žrebce

kobyly

žrebce

LIPICAN

6

4

-

-

HUCUL

2

4

-

-

Or 1/1

-

-

-

2

SHAGYA ARAB

2

-

-

-

SPOLU

10

8

0

2

 

V súvislosti s podporou chovu koní prostredníctvom „Plánu rozvoja vidieka“ požiadali chovatelia tradičných plemien Národný žrebčín o vystavenie potvrdenia o zápise koní do PK na základe splnenia požiadaviek podľa platných štatútov PK pre jednotlivé plemená. Národný žrebčín Topoľčianky vyhovel všetkým žiadostiam a v roku 2011 bolo vystavených 66 potvrdení pre chovateľov zapojených do projektu, čo predstavuje nárast takmer o 100 % oproti minulému roku (v roku 2010 bolo vydaných 29 potvrdení).

Úrad plemennej knihy v roku 2011 vydal 5 exportných certifikátov WAHO do zahraničia; potvrdil 92 zmien majiteľov; 107 potvrdení o pôvode koní a spolu s predsedom výberovej komisie potvrdil výber pre plemenitbu 53 plemenným žrebcom v zemskom chove.

 

Plemenné žrebce

            V roku 2011 bolo v zemskom chove licentovaných a zaradených 53 plemenných žrebcov od súkromných majiteľov:

 1. 12 shagya arabských plemenníkov
 2. 17 arabských plnokrvných plemenníkov
 3. 13 lipicanských plemenníkov
 4. 11 huculských plemenníkov

 

Situácia v počte plemenných žrebcov v jednotlivých plemenách je priaznivá čo sa týka kvality, vekovej štruktúry, geografického rozloženia plemenníkov a ich kmeňového, resp. líniového zastúpenia. Počet zaradených žrebcov sa v sezóne 2011 zvýšil v porovnaní z rokom 2010 o 11 plemenných žrebcov (26%-ný nárast oproti roku 2010). Preukazne sa zvyšuje počet zaradených žrebcov plemena arabský plnokrvník.

 

TERMÍNY CHOVATEĽSKÝCH PODUJATÍ:

 

Jarná bonitácia v NŽ Topoľčianky, š.p.:                                 16. - 17. 5. 2012

Predvýber žrebcov, Výkonnostné skúšky NŽ:                        10. 5. 2012

Jesenná bonitácia v NŽ Topoľčianky, š.p.:                            10. - 11. 10. 2012

Skúšky výkonnosti:                                                                     25. 10. 2012

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRE CHOVATEĽOV:

Zaslanie žiadosti o predvýber žrebca (písomne)

do 30.04.2012,

predvýber žrebcov v NŽ Topoľčianky: 10.05.2012

Zasielanie žiadosti o skúšky výkonnosti kobýl (písomne) do 30.05.2012 (skúšky kobýl sa konajú najneskôr do 15. septembra 2012)

Skúšky výkonnosti žrebcov – Národný žrebčín

Termín: 25. október 2012Vytlačiť   E-mail