Historická chvíľa pre Národný žrebčín Topoľčianky

Historická chvíľa pre Národný žrebčín TopoľčiankyPrvý december 2022 sa zapíše zlatými písmenami do histórie Národného žrebčína. Práve v tento deň bolo historicky vzácne plemeno lipican zapísané do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Slovensko spolu s ďalšími 7 krajinami uspelo so spoločnou nomináciou “Tradície spojené s chovom koní plemena lipican“.

Proces zápisu chovu plemena koní LIPICAN do UNESCO

Lipican je jedným z najstarších kultúrnych plemien koní na svete. Bol vyšľachtený v žrebčíne Lipica na území dnešného Slovinska ako silný a zároveň elegantný kôň vhodný pre šľachtické  rodiny v období, keď dynastia Habsburgovcov vládla celej strednej Európe. Od založenia žrebčína v Lipici v roku 1580 sa chov lipicana rozšíril do mnohých európskych krajín. Spája zainteresovaných ľudí napriek meniacim sa politickým systémom už viac ako 450 rokov. K najintenzívnejšiemu chovu došlo v 18. storočí, čo je zároveň obdobie, z ktorého pochádzajú najstaršie písomné zmienky o lipicanoch na strednom a severnom Slovensku. Samostatná história chovu lipicanov na Slovensku začala po vzniku Československej republiky založením Národného žrebčína v Topoľčiankach v roku 1921. V chovateľských postupoch, v spôsobe starostlivosti a výcviku koní žrebčín nadviazal na kultúrne dedičstvo bývalej rakúsko-uhorskej monarchie.

Široká škála kultúrnych a spoločenských praktík, vedomostí a zručností, ústnych tradícií, slávnostných udalostí a jazdeckých športov spojených s chovom lipicanských koní inšpirovala zástupcov z Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Talianska, aby nominovali prvok „Chov plemena koní LIPICAN“ na zápis do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Tomu však predchádzala podmienka zápisu na národnej úrovni, o čom rozhodovala odborná komisia. Slovensko splnilo túto podmienku ako v poradí štvrtá krajina za Rakúskom, Slovinskom a Chorvátskom. Dňa 6.11.2017 v Bratislave, počas slávnostného  podujatia, z rúk ministra kultúry pána Mareka Maďariča, prevzal riaditeľ Národného žrebčína “Topoľčianky“ š.p., Michal Horný osvedčenie o zápise „Chovu koní plemena Lipican v Topoľčiankach“ do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Slávnostné odovzdávanie osvedčení sa uskutočnilo v divadle SĽUK-u a organizované bolo Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru.  

Medzinárodná nominácia ôsmich európskych krajín zdôrazňuje spoločné dedičstvo spájajúce spoločenstvá a štáty na národnej a medzinárodnej úrovni. Pri príprave nominácie sa stretli predstavitelia národných žrebčínov, súkromných chovateľov a ďalší odborníci v oblasti kultúry, ako aj miestne komunity zo všetkých zúčastnených krajín. Prípravu nominácie koordinovalo Ministerstvo kultúry Slovinskej republiky. Bol to zložitý proces, kedy sa všetky krajiny museli sústrediť na spoločný základ chovu lipicana, ale zároveň vyvážene spomenúť aj lokálne špecifiká. Predstavitelia jednotlivých žrebčínov a súkromných chovateľov sa dohodli na spoločnom názve prvku „Tradície chovu koňa plemena LIPICAN“. Agenda obsahovala okrem administratívnych spisov, formulárov, petícií a informovaných súhlasov aj množstvo fotografií a video dokumentácie. Počas tohto procesu trvajúceho takmer desať rokov sa konalo  veľa medzinárodných stretnutí zástupcov jednotlivých krajín zúčastnených žrebčínov, kde sa koordinovala činnosť prípravy nominácie a výber kompatibilných informácií tak, aby boli zastúpené špecifiká chovu lipicana z každej krajiny. V marci 2020 bola nominácia skompletizovaná a zaslaná výboru UNESCO na posúdenie.

17.zasadnutie Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO sa konalo 28.novembra až 3.decembra 2022 v Maroku v meste Rabat, aby rozhodlo o prijatí 46 spisov. Prvok „Tradície chovu koňa plemena Lipican“, ktorý predstavuje spoločné kultúrne dedičstvo predkladajúcich štátov, bol prijatý do zoznamu na ochranu svetového nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO bez pripomienok. Týmto počinom sa posilnili sociálno-kultúrne väzby medzi komunitami z rôznych krajín. Spoločné dedičstvo tohto prvku vytvára potenciál spájať ľudí cez hranice, spolupracovať na základe spoločného systému vedomostí a hodnôt v rôznych oblastiach, ktoré sú vzájomne prepojené v ich ochranárskych potrebách.

Aktuálne má Národný žrebčín ako uznaná chovateľská organizácia vo svojich stajniach 202 lipicanov, z toho 44 elitných plemenných kobýl. Dobrou správou je, že počet lipicanov chovaných na Slovensku sa za ostatných 10 rokov zvýšil. Zatiaľ čo pred dekádou bolo evidovaných 643 lipicanov a 127 chovateľov a majiteľov týchto koní, k 31.12.2021 bolo registrovaných 831 lipicanov a 219 chovateľov. Ostáva veriť, že vďaka zápisu do svetového nehmotného kultúrneho dedičstva plemeno lipican nezanikne a spôsob, akým sa šľachtí ostane nezmenený aj pre budúce generácie.

 


Vytlačiť   E-mail