Dôležité oznamy

Oznam chovateľom o poskytnutí štátnej pomoci pri overovaní pôvodu koní (DNA)

Plemenárske služby SR, š.p. ako poskytovateľ pomoci uzatvára s príjemcom pomoci, teda chovateľom zmluvu o poskytnutí subvencovanej služby na overovanie pôvodu koní (DNA) v zmysle schémy štátnej pomoci a žiadosť o štátnu pomoc na overovanie pôvodu koní.

Uznaná chovateľská organizácia musí mať s chovateľom uzatvorenú zmluvu na Kontrolu úžitkovosti (KÚ),  (číslo zmluvy sa uvedie do žiadosti).

To znamená, že chovateľ musí vyplniť nielen žiadosť, ale aj zmluvu.

Zmluvu a žiadosť nájdete aj na webstránke PS SR:

https://pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-genetickeho-laboratoria/

Prílohy:

Veterinárne podmienky pre kone na podujatiach v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“, štátny podnik

  Regionálna veterinárna a potravinová správa v Nitre  stanovuje veterinárne podmienky pre kone na športových a chovateľských podujatiach v Národnom žrebčíne nasledovne:

  1. Kone musia byť zaregistrované a musia mať vystavený identifikačný doklad – pas.
  2. Kone zo zahraničia musia byť sprevádzané osvedčením o zdravotnom stave (Úradný vestník EÚ) vzor L 192/11.
  3. Kone, ktoré sa zúčastnia športových alebo chovateľských podujatí, musia mať serologické vyšetrenie na infekčnú anémiu koní (IAE) v akreditovanom pracovisku nie staršie, ako 6 mesiacov k dátumu podujatia. Dátum klinického vyšetrenia musí byť zaznamenaný v sprievodnom doklade, alebo v zdravotnom preukaze, alebo v identifikačnom doklade (pase) koňa. Zvieratá musia mať zároveň v pase potvrdenú vakcináciu na tetanus a chrípku.

Subvencované služby v roku 2020

Subjekt, ktorý žiada o zaslanie zmluvy o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat (uplatnenie si nároku na subvencovanú službu) musí zaslať písomnú žiadosť najneskôr do 15.10.2020, ktorá musí obsahovať:

Názov objednávateľa (firma, resp. právnická osoba):  ...................................                   

Sídlo:  ...........................................................................................................                               

Štatutárny zástupca:      .................................................................................

IČO:       .........................................................................................................

DIČ:       .........................................................................................................

IČ DPH :               .............................................................................................

Registrácia vložka: .................................................................................

Bankové spojenie: ................................................................................

Kód banky : ................................................................................................   

Aby bola zmluva platná na základe nariadenia vlády č. 319/2011 Zb.z.  § 4 Vás žiadame o doloženie aktuálneho dokladu z roku 2019 chovateľa hospodárskych zvierat, ktorý podniká podľa:

§ 5 zák. č. 445/1991 Zb.z. o živnostenskom podnikaní

§ 12 písm. a) zák. č. 219/1991 Zb.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 105/1990 Zb.z. o súkromnom podnikaní občanov

§11 zák. č. 181/1995 Zb.z. o pozemkových spoločenstvách

§ 56 a § 221 obchodného zákonníka

§ 20 písm. f) občianskeho zákonníka

          SHR je povinný predložiť potvrdenie z príslušného OÚ, MÚ,  originál alebo overenú kópiu, že jeho činnosť trvá aj v roku 2020. Obchodné spoločnosti predkladajú výpis z OR 2020.

           V prípade neúplných údajov Vás žiadame o ich doplnenie.

V prípade ak zmluva, alebo požadované náležitosti nebudú zaslané do konca roku 2020 a nebudú spĺňať podmienky zákona pre subvencované služby, bude Vám zaslaná obratom faktúra za služby poskytované Národným žrebčínom Topoľčianky š.p. v plnej miere.

Žiadosť o zaslanie zmluvy s vyžiadanými prílohami zašlite na adresu:

Ing. Kubica Štefan

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Parková 13

951 93 Topoľčianky,

resp. o jej zaslanie požiadajte E-mailom na adresu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oznam pre chovateľov - nutnosť uvádzať e-mailovú adresu a telefónne číslo.


Z dôvodu rozšírenia databázy v plemenárskej evidencii  a v súlade s nariadeniami EÚ, žiadame chovateľov a majiteľov koní pri akejkoľvek forme komunikácie (žiadosť o vystavenie pasu, žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode koňa, žiadosť o zmenu majiteľa  a pod.) uvádzať e-mailovú adresu a telefónne číslo.
 
Urýchli to včasné vybavenie Vašej žiadosti.